Pro pojištěnce
03. 05. 2016

Kdy smí lékaři informovat rodinu o zdravotním stavu pacienta?

Dříve bylo běžné, že do nemocnice stačilo zavolat telefonem a zdravotníci byli svolní říct rodinným příslušníkům prakticky cokoliv o zdravotním stavu jejich pacienta. Problém je, že lékař nikdy neví, kdo je ne druhém konci drátu. A také nemůže vědět, zda si pacient, který je například v bezvědomí, vůbec přeje informovat svou rodinu o tom, co mu je. Dnes se proto informování rodinných příslušníků nebo osob blízkých řídí zákonem.

Dotaz na poradnu pacientů Platformy zdravotních pojištěnců:

Tatínek mé přítelkyně byl v nemocnici s infarktem a  na bypassu. Bylo jí odmítnuto poskytnout informace o jeho zdravotním stavu. Je to jeho vlastní dcera. Rád bych se zeptal, jaká u těchto věcí jsou zákonná pravidla a podle jakých právních regulí se to řídí. Je možné se také ohledně tohoto problému zastavit, jak postupovat?

J.V.

Odpověď je jednoduchá:

Buď dal pacient nahlížejícímu, třeba rodinnému příslušníkovi, výslovné zmocnění třeba plnou mocí:
§ 65 odst. 1) písm. b) zákona 372/2011 Sb.,
Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

Nebo pacient při přijetí do nemocnice určil osobu, která může nahlížet:
§ 33 odst. (1)
Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.

Nebo jde o pacienta, který nebyl při přijetí do nemocnice ve stavu, kdy by mohl určit osobu nahlížející, potom platí:
§ 33 odst. (3)
Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Ondřej Dostál

Tatínek mé přítelkyně byl v nemocnici s infarktem a  na bypassu. Bylo jí odmítnuto poskytnout informace o jeho zdravotním stavu. Je to jeho vlastní dcera. Rád bych se zeptal, jaká u těchto věcí jsou zákonná pravidla a podle jakých právních regulí se to řídí. Je možné se také ohledně tohoto problému zastavit, jak postupovat?

Ondřej Dostál

Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je učitelem zdravotnického práva a právníkem Platformy zdravotních pojištěnců ČR